October 27, 2021, 11:52 am
Home HCL Girov 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2017


Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ianuarie 2017

Vizualizare

1

HCL 1/06.01.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov pentru 2017

Vizualizeaza

2

HCL 2/06.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girov pentru anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2017  prin care se ia act de validarea mandatului de consilier al domnului Catana Constantin

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2017 privind aprobarea vinzarii directe a unui teren cu suprata de 1005 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov , doamnei Macovei Ana-Maria

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2017 privind acordarea unor ajutoare banesti

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exercitarii prerogativelor prevazute de art.27 din Legea nr.51 din 2006 privind serviciilor comunitare de utilitati publice

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2017 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 11 mp, pentru amplasarea stalpilor electrici in extravilanul satului Girov ,comuna Girov, judetul Neamt pe marginea drumului national a DN 15D si a drumului de exploatare DE790 si acordarea dreptului de acces neconditionat al personalului de exploatare, intretinere si interventii de la depozitul judetean de deseuri nepericuloase Girov sau a unui agent economic specializat, desemnat de catre Consiliul Judetean Neamt , pentru interventii la reteaua de iluminat proiectata a intersectiei dintre drumul national a DN15D si a drumului de exploatare DE790 pe toata durata de existenta a obiectivului

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2017 privind privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie, aprilie 2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

februarie 2017

Vizualizare

1

HCL 9/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie :"Extindere sistem dc alimentare cu apa sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 10/13.02.2017 privind aprobarea realizarii investitiei -"Modernizare drumuri de interes local in comuna Girov, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 11/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Girov, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 12/13.02.2017 privind aprobarea realizarii investitiei,,REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR GHEORGHE DUMITREASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 13/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR GHEORGHE DUMITREASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 14/13.02.2017 privind aprobarea realizarii investitiei - "Extindere retea de alimentare cu apa in sat Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt si Infiintare retea de canalizare in sat Caciulesti, comuna Girov, jud. Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 15/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie: "Extindere retea de alimentare cu apa in sat Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt si Infiintare retea de canalizare in sat Caciulesti, comuna Girov, jud. Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 16/28.02.2017 privind acordarea unor ajutoare banesti

Vizualizeaza

9

HCL 17/28.02.2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unei suprafete de 60 mp teren situat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

10

HCL 18/28.02.2017 privind revocarea art.3 din Hotararea nr. 18 din 12.03.2015 privind anularea unor contracte de concesiune pentru nerespectarea clauzelor contractuale

Vizualizeaza

11

HCL 19/28.02.2017 privind preluarea unor contracte de concesiune de catre alt concesionar

Vizualizeaza

12

HCL 20/28.02.2017 privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si de servitute legala pentru suprafata totala de 1850 mp teren, apartinand domeniului public al comunei Girov,catre SC DELGAZ GRID SA pentru  - REABILITARE RETEA JOASA TENSIUNE - PTA 1 DOINA, JUD. NEAMT

Vizualizeaza

13

HCL 21/28.02.2017 privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2017 precum si preturile minime de concesiune a terenurilor

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

martie 2017

Vizualizare

1

HCL 22/13.03.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Extindere iluminat public stradal, in comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 23/30.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Girov, pentru anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 24/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

aprilie2017

Vizualizare

1

HCL 25/10.04.2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a unor suprafete de pasune din patrimoniul privat al comunei Girov judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 26/20.04.2017 privind aprobarea actelor aditionale, pentru anul 2017, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente din patrimoniul privat al comunei Girov ,judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 27/20.04.2017 privind aprobarea actelor aditionale, pentru anul 2017, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente din patrimoniul privat al comunei Girov ,judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 28/20.04.2017 privind aprobarea actelor aditionale, pentru anul 2017, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente din patrimoniul privat al comunei Girov ,judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 29/20.04.2017 privind aprobarea actelor aditionale, pentru anul 2017, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente din patrimoniul privat al comunei Girov ,judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 30/20.04.2017 privind aprobarea actelor aditionale, pentru anul 2017, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente din patrimoniul privat al comunei Girov ,judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 31/20.04.2017 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier al domnului Catana Constantin

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

mai 2017

Vizualizare

1

HCL32/11.05.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 25 din 10.04.2017, in vederea organizarii unei noi licitatii publice a pajistilor permanente ramase disponibile din patrimoniul privat al comunei Girov judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 33/11.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Mai, Iunie si Iulie 2017

Vizualizeaza

3

HCL 34/31.05.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AquaNeamt"

Vizualizeaza

4 HCL 35/31.05.2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenta Vizualizeaza

4

HCL 36/31.05.2017 privind aprobarea constituirii suprafetei de teren de 961 mp curti -constructii, pentru defunctii Smochina C. Vasile si Smochina Gh Maria

Vizualizeaza

5

HCL 37/31.05.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren arabil , cu suprafata de 410 mp aflat in extravilanul domeniului privat al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 38/31.05.2017 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3202 din 30.05.2002 , incheiat pentru suprafata de 5000 mp , teren aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 39/31.05.2017 privind aprobarea varzarii prin licitatie publica cu drept de preemptiune a unui teren intravilan , cu suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 40/31.05.2017 privind rezilierea contractelor de atribuire in baza Legii 15/2003 cu nr 1645/25.02.2014, 1 569/20.02.2014, 10097/25.11.2009

Vizualizeaza

9

HCL 41/31.05.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 1 din 06.01.2017 privind aprobarea taxei de salublizare

Vizualizeaza

10

HCL 42/31.05.2017 privind aprobarea completarii H.C.L. nr.24/30.03.2017

Vizualizeaza

11

HCL 43/31.05.2017 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier al domnului Sarion Florinel

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

iunie 2017

Vizualizare

1

HCL 44/16.06.2017 privind punerea la dispozitia proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020 a terenului pentru constructia/extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Vizualizeaza

2

HCL 45/30.06.2017 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 46/30.06.2017 privind revocarea Hotararii nr. 39 din 31.05.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu drept de preemptiune a unui teren intravilan , cu suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 47/30.06.2017 privind aprobarea vanzarii directe a unui teren intravilan , cu suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

iulie 2017

Vizualizare

1

HCL 48/21.07.2017 privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor Intreprinderilor Mici si Mijloci SA IFN, pentru proiectul obiectivului de investitii: "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud.Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 49/21.07.2017 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 50/21.07.2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate alprimarului comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 51/21.07.2017 privind aprobarea salarariilor de baza pentru personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 52/21.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile August,Septembrie , Octombrie 2017

Vizualizeaza

6

HCL 53/31.07.2017 privind modificarea componentei si a atributiilor Comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite din fondurile ANL aflate in administrarea Primariei comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 54/31.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , in vederea construirii - Statie mixte de distributie carburanti auto si racorduri utilitati -din sat. Girov,str. Calea Romanului,comuna Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 55/21.07.2017 prin care se ia act de validarea mandatului de consilier al doamnei COVRIG MARIA

Vizualizeaza

9

HCL 56/21.07.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al comunei Girov, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

august 2017

Vizualizare

1

HCL 57/10.08.2017 privind implementarea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a Comunei Girov, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere"

Vizualizeaza

2

HCL 58/10.08.2017 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achiziliilor Publice al comunei Girov pentru anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 59/10.08.2017 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2017 

Vizualizeaza

4

HCL 60/31.08.2017 privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare rationalizate in caz de mobilizare sau de razboi

Vizualizeaza

5

HCL 61/31.08.2017 privind aprobarea completarii P.U.G. al comunei Girov si extinderea acestuia prin intocmirea Planului Urbanistic Zonal, pentru introducerea in intravilan a suprafetei de 2500 mp teren situat in extravilanul comunei Girov, sat  Girov, zona Obor

Vizualizeaza

6

HCL 62/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire si vanzare a suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini in vederea construirii de locuinte proprietate personala acordat tinerilor, conform Legii 15/2003

Vizualizeaza

7

HCL 63/31.08.2017 privind rezilierea contractelor de atribuire in baza legii 15/2003 cu nr.4429/13.05.2016 si 8651/02.09.2010

Vizualizeaza

8

HCL 64/31.08.2017 privind aprobarea atribuirii unui numar de 5 loturi de teren, pentru construirea unor locuinte de proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

9

HCL 65/31.08.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere cu nr . 8190/05.09.2016, incheiat intre UAT com. Girov si Asociatia Tinutul Razesilor pentru perioada de 1 an

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

sept 2017

Vizualizare

1

HCL 66/29.09.2017 prin care se ia act de validarea mandatului de consilier al domnului VAIDEANU VASILE

Vizualizeaza

2

HCL 67/29.09.2017 privind aprobarea "P1anului de ocupare a functiilor publice " pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 68/29.09.2017 privind aprobarea unui mijloc de transport si a consumului de motorina pentru transportarea la scoala a minorului cu handicap grav IRIMIA GEORGE AURELIAN

Vizualizeaza

4

HCL 69/29.09.2017 privind completarea si nodificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 70/29.09.2017 privind aprobarea modificari Bugetului local al comunei GIROV, pe anul2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

oct 2017

Vizualizare

1

HCL 71/09.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie , noiembrie, decembrie 2017

Vizualizeaza

2

HCL 72/09.10.2017 privind modificarea anexei 2, punctul 5 si punctul 9 la HCL nr.51 din 21.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 73/09.10.2017 privind recalcularea chiriilor pentru locuintele ANL aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 74/31.10.2017 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii , construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 75/31.10.2017 privind amplasarea unui post de transformare electrica ,in zona Frasinel ,sat Turturesti pe suprafata de 2 mp teren intravilan , situat in domeniul public al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 76/31.10.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Cucu Floarea

Vizualizeaza

7

HCL 77/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

8

HCL 78/31.10.2017 privind implementarea proiectului "DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

9

HCL 79/31.10.2017 privind aprobarea alocarea unor sume de bani din capitolul Cultura, Recreere si Religie, cod 67.02, pe anul 2017

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

nov 2017

Vizualizare

1

HCL 81/28.11.2017 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Girov pentru anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 82/28.11.2017 privind alocarea unei sume de bani din capitolul Cultura, Recreere si Religie, cod 67 .02, pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 83/28.11.2017 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 84/28.11.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Girov,  jud. Neamt cu un bun imobil - teren intravilan, in suprafata de 1042 mp, categorie de folosinta drum

Vizualizeaza

5

HCL 85/28.11.2017 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

dec 2017

Vizualizare

1

HCL 86/12.12.2017 privind rezilierea contractului de atribuire in baza Legii 15/2003 cu nr. 7905 din 30.08.2016 privind pe Tifui Marina-Catalina

 

Vizualizeaza

2

HCL 87/12.12.2017 privind rezilierea contractelor de concesiune cu nr 3183/30.03.2016, incheiat pentru suprafata de 500mp si cu nr.981/05.02.2014, incheiat pentru suprafata de 621mp, terenuri aflate in domeniul privat al comunei Girov

 

 Vizualizeaza

3

HCL 88/12.12.2017 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2017

 

Vizualizeaza

4

HCL 89/12.12.2017 privind propunerea schimbarii destinatiei  unor imobile apartinand domeniului public al comunei Girov, din imobile cu destinatie de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

 

 Vizualizeaza

5

HCL 90/12.12.2017 privind modificarea art.1 din Hotararea nr64/31.08.2017, in sensul ca domnului Tifui Andrei-Cosmin i se va atribui lotul cu nr.20, randul 1 pentru construirea unei locuinte proprietate personala, teren atribuit in baza Legii 15/2003

 

 Vizualizeaza

6

HCL 91/12.12.2017 privind inregistrarea Primariei Comunei Girov in Sistemul national electronic  de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Vizualizeaza

7

HCL 92/12.12.2017 privind aprobarea consumului anual de carburant lichid pentru autovehiculele din dotare

Vizualizeaza

8

HCL 93/12.12.2017 privind aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul de investitie "Instalatie de incalzire si electrica Gradinita Gura Vaii, comuna Girov"

Vizualizeaza

9

HCL 94/12.12.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru investitia Modernizare drumuri de interes local in comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 95/12.12.2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru investitia Reabilitare Scoala Gimnaziala Prof Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, jud, Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 96/12.12.2017 privind aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul de investitie " Post de transformare a energiei electrice in comuna Girov"

Vizualizeaza

12

HCL 97/12.12.2017 privind alocarea unei sume de bani din capitolul "Cultura, Recreere si Religie", cod 67.02, pe anul 2017

Vizualizeaza

13

HCL 98/12.12.2017 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2017

Vizualizeaza

14

HCL 99/12.12.2017 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in comuna Girov, jud Neamt

Vizualizeaza

15 HCL 100/22.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie,februarie, martie 2018 Vizualizeaza 
16
HCL 101/22.12.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Avasiloaiei
Nicolae Ciprian
HCL 101/22.12.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului AvasiloaieiNicolae Ciprian
Vizualizeaza
17 HCL 102/22.12.2017 prin care se valideaza mandatul de consilier al domnului Savin Vasile  Vizualizeaza
18 HCL 103/22.12.2017 privind aprobarea vanzarii directe a unui teren intravilan ,cu suprafata de 73 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov  Vizualizeaza
19 HCL 104/22.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018  Vizualizeaza
20 HCL 105/22.12.2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenta  Vizualizeaza
21 HCL 106/22.12.2017 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Girov judetul Neamt  Vizualizeaza
23 HCL 107/22.12.2017 privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol pe suport de hartie si in format electronic Vizualizeaza
24 HCL 108/22.12.2017 privind aprobarea modificari Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2017 Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 2 guests online