October 27, 2021, 12:40 pm
Home HCL Girov 2018
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2017

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2018


Nr.crt.

HCL Girov pe luna ian 2018

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2018  privind aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie pentru inchirierea pajistilor si a padurilor aflate in proprietatea privata a comunei Girov, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018  privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Girov, pentru anul 2018

 

 Vizualizeaza

 

 

3

HCL 3/31.01.2018  privind aprobarea REGULAMENTULUI pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor pentru a desfasura o activitate prevazuta la art.475 alin. (3) - alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, activitate desfasurata in raza administrativa a Comunei Girov

 

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

Feb2018

Vizualizare

1

HCL 4/26.02.2018 privind darea in folosinta definitiva a suprafetei de 1 mp teren intravilan , situat in domeniul public al comunei Girov pentru amplasarea unui stalp de joasa tensiune din beton de tipul SE10 in sat. Girov,str. Livezi,com. Girov

Vizualizeaza

2

HCL 5/26.02.2018 privind darea in folosinta definitiva a suprafetei de 3 mp teren intravilan , situat in domeniul public al comunei Girov pentru amplasarea fundatiilor si a blocului de masura pentru doi stalpi din beton de tipul SEl0 in sat. Gura Vaii, com. Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 6/26.02.2018 privind aprobarea atribuirii unui numar de 2 loturi de teren , pentru construirea unor locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

4

HCL 7/26.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 8/26.02.2018 privind actualizarea cu indicele de inflatie a taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2018, precum si preturile minime de concesiune a terenurilor

Vizualizeaza

6

HCL 9/26.02.2018 privind aprobarea organizirii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al commei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 10/26.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe teritoriul comunei Girov - jud.Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 11/26.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2018

Vizualizeaza

9

HCL 12/26.02.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Girov, pentru anul 2018

Vizualizeaza

10

HCL 13/26.02.2018 privind darea in folosinta definitiva a suprafetei de 14,72 mp teren intravilan , situat in domeniul public al comunei Girov pentru amplasarea fundatiei a 16 buc stilpi electrici din beton, , stalpi apartinand circuitului nr. 1 LEA 0,4 Kv proiectat, amplasat pe marginea drumului zona "Dealu Lung"

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

martie2018

Vizualizare

1

HCL 14/08.03.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Girov in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT

Vizualizeaza

2

HCL 15/08.03.2018 privind aprobarea actelor aditionale pentru anul 2018, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 16/08.03.2018 privind aprobarea actelor aditionale pentru anul 2018, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 17/08.03.2018 privind aprobarea actelor aditionale pentru anul 2018, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 18/08.03.2018 privind aprobarea actelor aditionale pentru anul 2018, la contractele de pasunat a suprafetelor de pajisti permanente, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 19/08.03.2018 privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local pe anul 2018 a execedentului rezultat la finele anului 2017 al institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza

7

HCL 20/08.03.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2017

Vizualizeaza

8

HCL 21/29.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Aprilie,Mai,Iunie 2018

Vizualizeaza

9

HCL 22/29.03.2018 privind rezilierea contractului de atribuire in baza Legii l5/2OO3 cu nr. 12040 din 12.10.2017

Vizualizeaza

10

HCL 23/29.03.2018 privind aprobarea vanzarii directe a unui teren intravilan ,cu suprafa de 385 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

11

HCL 24/29.03.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

12

HCL 25/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 26/29.03.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat in baza Legii nr. 416/2001 in anul 2018

Vizualizeaza

14

HCL 27/29.03.2018 privind modificarea Anexei  nr.1 la HCL nr.25/31.03.2015 -"Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Girov"

Vizualizeaza

15

HCL 28/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Compania Judeteana APA SERV S.A

Vizualizeaza

16

HCL 29/29.03.2018 privind "Aprobarea conditiilor in care se realizeaza dreptul de acces la imobilele proprietate publica sau privata ale comunei Girov in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicarii electronice"

Vizualizeaza

17

HCL 30/29.03.2018 privind abrogarea Hotararii nr.90/12.12.2017 privind atribuirea domnului Tifui Andrei-Cosmin a lotului cu nr.20 , randul I pentru construirea unei locuinle proprietate personala, teren atribuit in baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

18

HCL 31/29.03.2018 privind aprobarea completarii H.C.L. nr.11 /26.02.2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

Aprilie 2018

Vizualizare

1

HCL 32/27.04.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

2

HCL 33/27.04.2018 privind aprobarea atribuirii directe a unor suprafete de pajisti permanente scoase la licitatie pentru pasunatul bovinelor din satul Gura Vaii si neocupate , aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 34/27.04.2018 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren , pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

4

HCL 35/27.04.2018 privind abrogarea art.20 din Hotararii Consililui Local nr.31/30.04.2015 privind incetarea dreptului de folosinta gratuita asupra unor suprafete de teren atribuite conform Legii 15/2003

Vizualizeaza

5

HCL 36/27.04.2018 privind rezilierea contractelor de atribuire in baza Legii 15/2003 cu nr. 4253/05.05.2008 privind pe Caldarariu Tatiana-Dorina si nr. 12288/03.12.2008 privind pe Botez Maria

Vizualizeaza

6

HCL 37/27.04.2018 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii Parcului in suprafata de 9047 mp situat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 38/27.04.2018 privind aprobarea reactualizarii "Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Girov - judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 39/27.04.2018 privind aprobarea atribuirii directe a unor suprafete de pajisti permanente scoase la licitatie si neocupate din satul Versesti , aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

mai 2018

Vizualizare

1

HCL 40/18.05.2018 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 41/25.05.2018 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 42/25.05.2018 privind alocarea unei sume de bani din capitolul Cultura, Recreere si Religie", cod 67.02", pe anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 43/25.05.2018 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al Comunei Girov, Judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 44/25.05.2018 privind dezlipirea unui teren apartinand domeniului public al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 45/25.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,MODERNIZAREA TERENULUI DE SPORT AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DIN SATUL - CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

7

HCL 46/25.05.2018 privind implementarea proiectului: ,,MODERNIZAREA TERENULUI DE SPORT AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DIN SATUL CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT''

Vizualizeaza

8

HCL 47/25.05.2018 privind modificarea HCL nr.33/27.04.2018 pentruaprobarea atribuirii directe a unor suprafete de pajisti permanente scoase la licitatie pentru pasunatul bovinelor din satul Gura Vaii si neocupate, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

9

HCL 48/25.05.2018 privind modificarea HCL nr.39/27.04.2018 pentru aprobarea atribuirii directe a unor suprafete de pajisti permanente scoase la licitatie si neocupate din satul Versesti, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

10

HCL 49/25.05.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala in anul 2018

Vizualizeaza

11

HCL 50/25.05.2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Girov, judetul Neamt si a Planului de actiune pentru aceasta, pentru perioada 2018-2022

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

iunie 2018

Vizualizare

1

HCL 51/29.06.2018 privind abrogare a HCL 106/22.12.2017 pentru aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Girov judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 52/29.06.2018 privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul primariei comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 53/29.06.2018 privind aprobarea predarii prin concesiune directe catre compania Judeteana APASERV SA Neamt, a obiectivului "Extindere retea de alimentare cu apa potabila, sat Turturesti, comuna Girov, jud. Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 54/29.06.2018 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Girov, judelul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

iulie 2018

Vizualizare

1

HCL 55/27.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Iulie, August, Septembrie 2018

Vizualizeaza

2

HCL 56/27.07.2018 privind abrogarea HCL 37 din 27.04.2018 pentru aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii Parcului, in suprafata de 9047 mp situat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 57/27.07.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

4

HCL 58/27.07.2018 privind aprobarea Listei de prioritate in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 59/27.07.2018 privind aprobarea diminuarii suprafetei de 34,40 ha de pasune ce face obiectul contractului de pasunat nr.2813 din 12.04.2010 privind pe titular II Topliceanu Iulian

Vizualizeaza

6

HCL 60/27.07.2018 prin care se propune schimbarea destinatiei imobilului Scoala Turturesti si a magaziei situate in curtea scolii , pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare

Vizualizeaza

7

HCL 61/27.07.2018 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu data de 01.07.2018

Vizualizeaza

8

HCL 62/27.07.2018 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data 30.06.2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

august 2018

Vizualizare

1

HCL 63/31.08.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

2

HCL 64/31.08.2018 privind aprobarea schimbarii locuintei atribuite altui chirias, cu alta locuinta vacanta de aceeasi categorie

Vizualizeaza

3

HCL 65/31.08.2018 privind aprobarea listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii , construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 66/31.08.2018 privind acordarea unei finantari Asociatiei Sportive Girov

Vizualizeaza

5

HCL 67/31.08.2018 privind aprobarea "Planului de ocupare a functiilor publice" pe anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 68/31.08.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nu nr. 8190/05.09.2016, incheiat intre UAT com. Girov si Asociatia Tinutul Razesilor pentru perioada de 1 an

Vizualizeaza

7

HCL 69/31.08.2018 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 70/31.08.2018 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pe anul 2018

Vizualizeaza

9

HCL 71/31.08.2018 privind preluarea unui contract de concesiune de catre alt concesionar

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

sept 2018

Vizualizare

1

HCL 72/27.09.2018 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 73/27.09.2018 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achiziliilor Publice al comunei Girov  pentru anui 2018

Vizualizeaza

3

HCL 74/27.09.2018 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2018

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

oct2018

Vizualizare

1

HCL 75/23.10.2018 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica si asigurarii cofinantarii :”Modernizare  drumuri de interes local in Comuna Girov, Judetul Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 76/23.10.2018 privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Girov, Judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 77/23.10.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie  “Modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Girov, Judetul Neamt” 

Vizualizeaza

4

HCL 78/23.10.2018 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achiziliilor Publice al comunei Girov pentru anul 2018

Vizualizeaza

5

HCL 79/23.10.2018 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 80/31.10.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

 

 

 

7

HCL 81/31.10.2018privind abrogarea art.1 si modificarea art.2 si 3 al HCL nr.49/09.09.2011, privind “Regulamentul cadru general si modalitatile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea si inchirierea acestora, precum si anexele aferente regulamentului”

 

 

 

Vizualizeaza

 

 

8

HCL 82/31.10.2018 privind aprobarea “Regulamentului cadru general si modalitatile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea si inchirierea acestora

Vizualizeaza

 

 

9

HCL 83/31.10.2018 privind abrogarea art.1 al HCL nr. 67/09.10.2013, privind “Modelul contractului de inchiriere pentru spatiile de locuit, construite pentru tineri destinate inchirierii, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov , aprobarea noului model de contract”

 

 

Vizualizeaza

10

HCL 84/31.10.2018privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 30.09.2018

Vizualizeaza

11

HCL 85/31.10.2018 privind aprobarea vanzarii directe a unor supafete de teren intravilan, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

12

HCL 86/31.10.2018 privind aprobarea infiintarii unei statii de autobuze / microbuze, str. Principala, drum satesc DC118, comuna Girov

Vizualizeaza

 

 

13

HCL 87/31.10.2018 privind achizitionarea unor servcii juridice pentru apararea intereselor Consiliului Local Girov in justitie privinnd Dosarul nr. 1894/103/2018, avand ca obiect - constatare nulitate act juridic

 

 

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

nov2018

Vizualizare

1

HCL 88/23.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2018 si ianuarie 2019

Vizualizeaza

2

HCL 89/23.11.2018 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul 2019-2020

Vizualizeaza

3

HCL 90/23.11.2018 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov , pe anul 2018  

Vizualizeaza

4

HCL 91/23.11.2018 privind alocarea unei sume de bani din capitolul Cultura, Recreere si Religie , cod 67.02, pe anul 2018

Vizualizeaza

5

HCL 92/23.11.2018 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Girov, judetul Neamt, inscris in Anexa nr.33 la HG nr 1356/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cu utilajul mobil pentru situatii de urgenta, marca Polaris cu accesorii, achzitionat prin FEADR Masura M1/6B

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

dec2018

Vizualizare

1

HCL 93/17.12.2018 privind stabilirea iimpozitelor si taxelor locale pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 94/17.12.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

3

HCL 95/17.12.2018 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov 

Vizualizeaza

4

HCL 96/17.12.2018 privind aprobarea modificarii Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2018

Vizualizeaza

5

HCL 97/19.12.2018 privind aprobarea modificarii Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2018

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online