March 19, 2019, 7:01 pm
Home HCL Girov 2019
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV DIN ANUL 2019

 

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2019 privind inregistrarea cu deficit a sectiunii de dezvoltare la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2018  

Vizualizeaza

2

HCL 2/09.01.2019 privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local a excedentului a institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2019privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliul Local al comunei Girov,in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2019 privind aderarea comunei GIROV la Asociatia Comunelor din Romania

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2019 pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2019 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2019

Vizualizeaza

10

HCL 10/30.01.2019privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza

11

HCL 11/30.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al Comunei Girov, judetul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1356 / 2001, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum si a inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 12/30.01.2019 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie: "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORCHE DUMITREASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

13

HCL 13/30.01.2019 privind aprobarea devizul general pentru obiectivul de investitie: "Modernizare Sistem de Iluminat Public stradal in Comuna Girov, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

14

HCL 14/30.01.2019privind aprobarea devizul general cu indicatorii tehnico-economici care se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala 3, pentru investitia "Modernizarea infrastructuri rutiere din comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 15/28.02.2019privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Februarie ,Martie si Aprilie 2019

Vizualizeaza

2

HCL 16/28.02.2019 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 2488/10.03.2008 ,incheiat pentru suprafata de 3000 mp , teren din islazul comunal ,aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 17/28.02.2019privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere pentru suprafata de pajiste permanenta de 21,7 ha ce fac obiectul contractului de inchiriere nr.3704 din 05.05.2014 privind pe titular SC BIO GIN RAL SRL

Vizualizeaza

4

HCL 18/28.02.2019 privind inchirierea suprafetelor de pajisti permanente alocate prin atribuire directa si scoaterea la licitatie publica a pajistilor permanente ramase nealocate din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 19/28.02.2019 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 12 din 10.01.2019 , prin care se aproba Devizul General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie " REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. CHEORGHE DUMITREASA COMUNA GIROV ,JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 20/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 21/28.02.2019privind aprobarea actelor aditionale la contractele de pasunat si inchiriere a suprafetelor de pajisti permanente aflate in domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt, si actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pe anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 22/28.02.2019 privind actualizarea cu indicile de inflatie a taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2019 precum si preturile minime de concesionare a terenurilor

Vizualizeaza

9

HCL 23/28.02.2019 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE DUMITRIASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT "

Vizualizeaza

10

HCL 24/28.02.2019privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitie : "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

11

HCL 25/28.02.2019 privind modificarea si completarea Nomenclatorului Stradal al comunei Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza