October 27, 2021, 1:10 pm
Home HCL Girov 2019
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV  DIN ANUL 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV DIN ANUL 2019

 

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2019 privind inregistrarea cu deficit a sectiunii de dezvoltare la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2018  

Vizualizeaza

2

HCL 2/09.01.2019 privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local a excedentului a institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2019privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliul Local al comunei Girov,in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2019 privind aderarea comunei GIROV la Asociatia Comunelor din Romania

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2019 pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2019 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2019

Vizualizeaza

10

HCL 10/30.01.2019privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza

11

HCL 11/30.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al Comunei Girov, judetul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1356 / 2001, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum si a inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 12/30.01.2019 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie: "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORCHE DUMITREASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

13

HCL 13/30.01.2019 privind aprobarea devizul general pentru obiectivul de investitie: "Modernizare Sistem de Iluminat Public stradal in Comuna Girov, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

14

HCL 14/30.01.2019privind aprobarea devizul general cu indicatorii tehnico-economici care se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala 3, pentru investitia "Modernizarea infrastructuri rutiere din comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 15/28.02.2019privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Februarie ,Martie si Aprilie 2019

Vizualizeaza

2

HCL 16/28.02.2019 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 2488/10.03.2008 ,incheiat pentru suprafata de 3000 mp , teren din islazul comunal ,aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 17/28.02.2019privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere pentru suprafata de pajiste permanenta de 21,7 ha ce fac obiectul contractului de inchiriere nr.3704 din 05.05.2014 privind pe titular SC BIO GIN RAL SRL

Vizualizeaza

4

HCL 18/28.02.2019 privind inchirierea suprafetelor de pajisti permanente alocate prin atribuire directa si scoaterea la licitatie publica a pajistilor permanente ramase nealocate din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 19/28.02.2019 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 12 din 10.01.2019 , prin care se aproba Devizul General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie " REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. CHEORGHE DUMITREASA COMUNA GIROV ,JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 20/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 21/28.02.2019privind aprobarea actelor aditionale la contractele de pasunat si inchiriere a suprafetelor de pajisti permanente aflate in domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt, si actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pe anul 2018

Vizualizeaza

8

HCL 22/28.02.2019 privind actualizarea cu indicile de inflatie a taxelor de concesiune si inchiriere pentru anul 2019 precum si preturile minime de concesionare a terenurilor

Vizualizeaza

9

HCL 23/28.02.2019 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE DUMITRIASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT "

Vizualizeaza

10

HCL 24/28.02.2019privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitie : "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

11

HCL 25/28.02.2019 privind modificarea si completarea Nomenclatorului Stradal al comunei Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

martie 2019

Vizualizare

1

HCL 26/15.03.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii 416/2019 in anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 27/15.03.2019privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 28/15.03.2019privind aprobarea devizului general actualizat in baza OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitie “Reabilitare Scoala Gimnaziala Prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

4

HCL 29/15.03.2019 privind desemnarea persoanei care va tine Registrul de evidenta al datoriei publice locale si Registrul de evidenta al garantiilor locale ale comunei Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 30/15.04.2019 privind aprobarea indemnizatiilor delegatilor satesti din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 31/15.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile mai, iunie si iulie 2019

Vizualizeaza

3

HCL 32/15.04.2019 privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare a veteranilor de razboi pentru anul 2019, pina la stabilirea operatorului zonal pentru colectarea gunoiului menajer din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 33/15.04.2019 privind aprobarea vanzarii directe a suprafetei de 195 mp teren intravilan , aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 34/15.04.2019 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 219 mp teren intravilan , aflate in intravilanul domeniului privat al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 35/15.04.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Vizualizeaza

7

HCL 36/15.04.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

8

HCL 37/15.04.2019privind asocierea comunei Girov, cu municipiul Piatra Neamt si cu alte unitati administrativ teritoriale aflate in zona imediata la distanta de pana la 30 km in vederea infiintarii unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitari de tip "Zona Metropolitana "

Vizualizeaza

9

HCL 38/15.04.2019 cu privire la aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajistile permanente ale comunei Girov

Vizualizeaza

10

HCL 39/15.04.2019 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii , construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

11

HCL 40/15.04.2019 privind actualizarea bugetului indicativ masura 0720 in urma aplicarii prevederilor OUG 114/2018 si a cofinantarii pentru obiectivul de investilie: "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA GIROV, JUDETAL NEAMT"

Vizualizeaza

12

HCL 41/15.04.2019 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data 31.03.2019

Vizualizeaza

13

HCL 42/15.04.2019 privind aprobarea infiintarii unor statii de autobuze/microbuze in satele Gura- Vaii, Caciulesti, Botesti, Doina si Girov , str. Contesti din comuna Girov

Vizualizeaza

14

HCL 43/15.04.2019 privind aprobarea actelor aditionale pentru stabilirea fondului de garantie la contractele de concesiune

Vizualizeaza

15

HCL 44/15.04.2019 privind aprobarea Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2019

Vizualizeaza

16

HCL 45/24.04.2019 privind aderarea comunei Girov la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

mai 2019

Vizualizare

1

HCL 46/08.05.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT - TEREN DE SPORT IN SAT CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT" 

Vizualizeaza

2

HCL 47/08.05.2019privind implementarea proiectului "AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT - TEREN DE SPORT IN SAT CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 48/08.05.2019privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Girov, judetul Neamt, pana la intrarea in vigoare a noului PUG

Vizualizeaza

4

HCL 49/23.05.2019privind actualizarea bugetului indicativ masura 0720 in urma aplicarii prevederilor OUG 114/2018 si a cofinantarii pentru obiectivul de investitie:" MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT "

Vizualizeaza

5

HCL 50/23.05.2019 privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitie: "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 51/23.05.2019 privind modificarea HCL 95/17.12.2018 pentru aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 52/23.05.2019 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea " Sarbatorii salcamului din satul Doina ,com. Girov"

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

iunie2019

Vizualizare

1

HCL 53/13.06.2019 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de sport Stadion si cladire "Baza sportiva"

Vizualizeaza

2

HCL 54/13.06.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Girov, pentru anul 2019

Vizualizeaza

3

HCL 55/13.06.2019 pentru aprobarea numarului si cuantumului burselor pentru anul scolar 2018 - 2019 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

Vizualizeaza

4

HCL 56/13.06.2019 privind aprobarea completarii "Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Girov, judetui Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 57/13.06.2019 pentru aprobarea fondurilor necesare desfasurari activitatii de audit public intern in sistem de cooperare pentru exercitiul bugetar 2019

Vizualizeaza

6

HCL 58/13.06.2019 privind aprobarea rnodificarii Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2019

Vizualizeaza

7

HCL 59/13.06.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

8

HCL 60/13.06.2019 privind alocarea unor sume de bani pentru premii scolare, din capitolul "Invatamant", cod:65.02, pe anul 2019

Vizualizeaza

9

HCL 61/13.06.2019 privind aprobarea infiintarii si finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov din comuna Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 62/13.06.2019 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN), aprobarea comisionului de garantare

Vizualizeaza

11

HCL 63/13.06.2019 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

12

HCL 64/13.06.2019 privind completarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri pana la varsta de 35 ani ,destinate inchirierii in comuna Girov, jud. Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 65/13.06.2019 privind aprobarea reconstituirii islazurilor comunale Girov, judetul Neamt, in suprafata de 486,35 ha

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

Iulie 2019

Vizualizare

1

HCL 66/02.07.2019 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.8671/16.09.2016 pentru suprafala de 126 m.p teren intravilan comuna Girov, privind pe titular SC. ELADI ESDBF SRL.

Vizualizeaza

2

HCL 67/02.07.2019 privind aprobarea diminuarii suprafetei de 38,42 ha pasune ce face obiectul contractului de pasunat nr.2813 din 12.04.2010 privind pe titular II.Topliceanu Iulian la suprafata de 24,29 ha pasune sola "Izlaz Vulpea"

Vizualizeaza

3

HCL 68/02.07.2019 privind prelungirea contractului de concesiune inregistrat cu nr. 5730/02.07.20O9 pentru o perioada de 5 ani, titular Toma Ana

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

august 2019

Vizualizare

1

HCL 70/16.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august, septembrie, octombrie 2019

Vizualizeaza

2

HCL 71/16.08.2019 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 30.06.2019

Vizualizeaza

3

HCL 72/16.08.2019 privind rezilierea unor contracte de atribuire la cererea beneficiarilor, dar si a contractelor unde titularii nu au respectat prevederile Legii 15/2003 si clauzele contractuale, conform Legii 15/2003

Vizualizeaza

4

HCL 73/16.08.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 1131 mp teren sintuat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 74/16.08.2019 privind asumarea/neasumarea resposnabilitatilor organizarii procedurilor de licitatie aferente "Programului pentru scoli" pentru anul 2019 - 2020

Vizualizeaza

6

HCL 75/16.08.2019 privind aprobarea vanzarii directe a suprafetei de teren intravilan, aflate in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 76/16.08.2019 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii, construite din fonduei ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 77/16.08.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

9

HCL 78/16.08.2019 privind aprobarea majorarii suprafetei de teren concesionate, de 2659mp, prin contractul nr. 12447/2008 privind pe SC BEGAM SRL, cu 192 mp teren ocupat de cu constructii provizorii situat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

10

HCL 79/16.08.2019 privind modificarea HCL 65/13.06.2019 privind reconstituirea islazurilor comunale

Vizualizeaza

     11 Procesul verbal al sedintei din data de 16.08.2019 Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

sept 2019

Vizualizare

1

HCL 80/06.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 06.09.2019

Vizualizeaza

2

HCL 81/06.09.2019 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 82/06.09.2019privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA-IFN, aprobarea comisionului de garantare

Vizualizeaza

4

HCL 83/06.09.2019privind abrogarea HCL nr.64/13.06.2019 privind completarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri pana la varsta de 35 ani, destinate inchirierii in comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 84/25.09.2019privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 85/25.09.2019privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.08.2018 inclusiv, datorate bugetului localde catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 86/25.09.2019privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ- teritoriala a Comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 87/25.09.2019privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 88/25.09.2019 peivind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”

Vizualizeaza

10

HCL 89/25.09.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

11

HCL 90/25.09.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

12

HCL 91/25.09.2019privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019 - 2020

Vizualizeaza

13

HCL 92/25.09.2019privind aprobarea sumelor necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii din data de 26 septembrie 2019 dedicata generalului Nicolae Dascalescu avand in vedere faptul ca se implinesc 50 de ani de la moartea acestuia si 10 ani de la ridicarea bustului sau comemorativ in Satul Caciulesti

Vizualizeaza

14

HCL 93/25.09.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

15

Procesul verbal al sedintei din data de 06.09.2019

Vizualizeaza

16 Procesul verbal al sedintei din data de 25.09.2019 Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

Oct 2019

Vizualizare

1

HCL 94/15.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 95/15.10.2019privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2019

Vizualizeaza

3

HCL 97/15.10.2019 privind aprobarea reconstituirii islazurilor comunale Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 98/15.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2019 si ianuarie 2020

Vizualizeaza

5

HCL 99/15.10.2019 privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2019

Vizualizeaza

6

HCL 100/15.10.2019 privind modificarea si completarea HCL nr.6 din 27.02.2006 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 101/15.10.2019 privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

nov 2019

Vizualizare

1

HCL 102/20.11.2019 privind abrogarea HCL 94/15.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 103/20.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 104/20.11.2019 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 30.09.2019

Vizualizeaza

4

HCL 105/20.11.2019 privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2019 

Vizualizeaza

5

HCL 106/20.11.2019 privind completarea si modificarea Programului  Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2019

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

dec 2019

Vizualizare

1

HCL 107/13.12.2019 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare, pentru proiectul obiectivului de investitii : “Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud. Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 108/13.12.2019 privind alocarea unor sume de bani pentru diferite activitati social-culturale din capitolul “Cultura, Recreere si Religie”, cod 67.02, pe anul 2019

Vizualizeaza

3

HCL 109/13.12.2019 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

4

HCL 110/28.12.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Vizualizeaza

5

HCL 111/28.12.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

6

HCL 112/28.12.2019 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data 24.12.2019

Vizualizeaza 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 11 guests online