July 9, 2020, 11:49 am
Home HCL Girov 2020
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV
DIN ANUL 2020

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ian 2020

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2020 privind aprobarea inregistrarii cu deficit a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019

Vizualizeaza

3

HCL 3/09.01.2020privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local pe anul 2020 a excedentului rezultat la finele anului 2019 al institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza

4

HCL 4/20.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 5/20.01.2020 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 6/28.01.2020 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

7

HCL 7/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului peivat al comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 8/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERUL COM SERV SRL, cu sediul in comuna Girov, satul Caciulesti

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2695 din 29.03.2012 incheiat intre comuna Girov si Anton N. Vasile

Vizualizeaza

10

HCL 10/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5300 din 03.05.2017 incheiat intre comuna Girov si doamna Savin Claudia

Vizualizeaza

11

HCL 11/28.01.2020 privind actualizarea taxelor de concesiune cu indicele preturilor de consum si a ratei inflatiei pentru anul 2020

Vizualizeaza

12

HCL 12/28.01.2020 privind rezilierea de drept a contractelor de pasunat (inchiriere) pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat a Comunei Girov

Vizualizeaza

13

HCL 13/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Comunei Girov

Vizualizeaza

14

HCL 14/28.01.2020 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2020

Vizualizeaza

15

HCL 15/28.01.2020 privind modificarea si completarea HCL nr.110/28.12.2019 privind stabilirea nivelurilor iimpozitelor si taxelor locale ppentru anul 2020

Vizualizeaza


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

HCL 16/20.02.2020 privind aprobarea inchirierii pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 17/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 18/28.02.2020 privind aprobarea alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Februarie, Martie şi Aprilie 2020

Vizualizeaza

5

HCL 19/28.02.2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 20/28.02.2020 privind rezilierea contractului de păşunat nr. 1970 din 16.05.2011 încheiat între comuna Girov şi Baciu-Lupaşcu Ioan

Vizualizeaza

7

HCL 21/28.02.2020 privind aprobarea înfiinţării unor staţii de autobuze/microbuze în satele Gura- Văii şi Popeşti din comuna Girov

Vizualizeaza

8

HCL 22/28.02.2020 pentru modificarea HCL nr. 8 din 28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERU COM SERV

Vizualizeaza

9

HCL 23/28.02.2020 privind rezilierea contractului de păşunat nr. 11228 din 24.08.2018 încheiat între comuna Girov

Vizualizeaza

10

HCL 24/28.02.2020 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei din data

de 20.02.2020

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov martie 2020

Pdf

1

HCL25/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Năfareanu Iulian - Constantin şi vacantarea locului de consilier loca

Vizualizeaza

2

HCL 26/2020 prin care se act de încetarea mandatului de consilier al domnului ENACHE VASILE

Vizualizeaza

3

HCL 27/2020 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " AQUA NEAMŢ" şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

5

HCL 28/2020 privind aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, pentru persoanele apte de muncă de pe raza comunei Girov,beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare.

Vizualizeaza

6

HCL 29/2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M.SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare ,pentru proiectul obiectivului de investiţii - Modernizare drumuri locale în comunaGirov jud. Neamţ.

Vizualizeaza

7

HCL 30/2020 privind aprobarea înlesnirilor la plată sub formă de scutiri aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor şi ale altor obligaţii la bugetul local ,datorate de către contribuabili ai bugetului local al comunei Girov pe anul fiscal 2019

Vizualizeaza

8

HCL 31/2020 privind aprobarea modificării Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

9

HCL 32/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea , evidenţa şi radierea vehicolelor a căror proprietari îşi au domiciliul , reşedinţa ori sediul pe raza comunei Girov care nu se supun înmatriculării

Vizualizeaza

10 Procesul verbal ala sedintei consiliului local din data de 27.03.2020 Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

aprilie 2020

Vizualizare

1

HCL 33/2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chiuaru Neculai în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

2

HCL 34/2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Boţu Genoveva - Lăcrămioara şi vacantarea locului de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 35/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Mai, Iunie şi Iulie 2020

Vizualizeaza

4

HCL 36/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Sarbu Aurelia

Vizualizeaza

5

HCL 37/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Trandafir Elena

Vizualizeaza

6

Procesul verbal al sedintei din data de 29.04.2020

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

mai 2020

Vizualizare

1

HCL 38/2020 privind abrogarea Anexei A, art.484, care stabileste taxa speciala pentru oficierea casatoriei din Hotararea Consiliului Local nr. 110 din 28.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 39/2020privind actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pentru contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune din domeniul privat al comunei, pentru anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 40/2020 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data 31.03.2020

Vizualizeaza

4

HCL 41/2020 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

5

HCL 42/2020 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

6

HCL 43/2020 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe anul scolar 2019-2020 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 14 guests online