December 6, 2021, 8:28 pm
Home HCL Girov 2020
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GIROV
DIN ANUL 2020

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

ian 2020

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2020 privind aprobarea inregistrarii cu deficit a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019

Vizualizeaza

3

HCL 3/09.01.2020privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local pe anul 2020 a excedentului rezultat la finele anului 2019 al institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza

4

HCL 4/20.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 5/20.01.2020 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 6/28.01.2020 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

7

HCL 7/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului peivat al comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 8/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERUL COM SERV SRL, cu sediul in comuna Girov, satul Caciulesti

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2695 din 29.03.2012 incheiat intre comuna Girov si Anton N. Vasile

Vizualizeaza

10

HCL 10/28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5300 din 03.05.2017 incheiat intre comuna Girov si doamna Savin Claudia

Vizualizeaza

11

HCL 11/28.01.2020 privind actualizarea taxelor de concesiune cu indicele preturilor de consum si a ratei inflatiei pentru anul 2020

Vizualizeaza

12

HCL 12/28.01.2020 privind rezilierea de drept a contractelor de pasunat (inchiriere) pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat a Comunei Girov

Vizualizeaza

13

HCL 13/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului local al Comunei Girov

Vizualizeaza

14

HCL 14/28.01.2020 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2020

Vizualizeaza

15

HCL 15/28.01.2020 privind modificarea si completarea HCL nr.110/28.12.2019 privind stabilirea nivelurilor iimpozitelor si taxelor locale ppentru anul 2020

Vizualizeaza


Nr.crt

Document

 

Pdf

1

HCL 16/20.02.2020 privind aprobarea inchirierii pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 17/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 18/28.02.2020 privind aprobarea alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Februarie, Martie şi Aprilie 2020

Vizualizeaza

5

HCL 19/28.02.2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 20/28.02.2020 privind rezilierea contractului de păşunat nr. 1970 din 16.05.2011 încheiat între comuna Girov şi Baciu-Lupaşcu Ioan

Vizualizeaza

7

HCL 21/28.02.2020 privind aprobarea înfiinţării unor staţii de autobuze/microbuze în satele Gura- Văii şi Popeşti din comuna Girov

Vizualizeaza

8

HCL 22/28.02.2020 pentru modificarea HCL nr. 8 din 28.01.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8682 din 14.09.2007 privind pe SC BOIERU COM SERV

Vizualizeaza

9

HCL 23/28.02.2020 privind rezilierea contractului de păşunat nr. 11228 din 24.08.2018 încheiat între comuna Girov

Vizualizeaza

10

HCL 24/28.02.2020 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei din data

de 20.02.2020

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov martie 2020

Pdf

1

HCL25/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Năfareanu Iulian - Constantin şi vacantarea locului de consilier loca

Vizualizeaza

2

HCL 26/2020 prin care se act de încetarea mandatului de consilier al domnului ENACHE VASILE

Vizualizeaza

3

HCL 27/2020 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " AQUA NEAMŢ" şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"

Vizualizeaza

5

HCL 28/2020 privind aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, pentru persoanele apte de muncă de pe raza comunei Girov,beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare.

Vizualizeaza

6

HCL 29/2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M.SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare ,pentru proiectul obiectivului de investiţii - Modernizare drumuri locale în comunaGirov jud. Neamţ.

Vizualizeaza

7

HCL 30/2020 privind aprobarea înlesnirilor la plată sub formă de scutiri aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor şi ale altor obligaţii la bugetul local ,datorate de către contribuabili ai bugetului local al comunei Girov pe anul fiscal 2019

Vizualizeaza

8

HCL 31/2020 privind aprobarea modificării Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

9

HCL 32/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea , evidenţa şi radierea vehicolelor a căror proprietari îşi au domiciliul , reşedinţa ori sediul pe raza comunei Girov care nu se supun înmatriculării

Vizualizeaza

10 Procesul verbal ala sedintei consiliului local din data de 27.03.2020 Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

aprilie 2020

Vizualizare

1

HCL 33/2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chiuaru Neculai în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

2

HCL 34/2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Boţu Genoveva - Lăcrămioara şi vacantarea locului de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 35/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile Mai, Iunie şi Iulie 2020

Vizualizeaza

4

HCL 36/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Sarbu Aurelia

Vizualizeaza

5

HCL 37/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Trandafir Elena

Vizualizeaza

6

Procesul verbal al sedintei din data de 29.04.2020

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Girov pe luna

mai 2020

Vizualizare

1

HCL 38/2020 privind abrogarea Anexei A, art.484, care stabileste taxa speciala pentru oficierea casatoriei din Hotararea Consiliului Local nr. 110 din 28.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 39/2020privind actualizarea taxei de pasunat, conform indicelui de inflatie pentru contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune din domeniul privat al comunei, pentru anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 40/2020 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data 31.03.2020

Vizualizeaza

4

HCL 41/2020 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

5

HCL 42/2020 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

6

HCL 43/2020 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe anul scolar 2019-2020 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL luna iunie 2020

Pdf

1

HCL 44/26.06.2020 privind ocuparea definitivă a 12,5 mp , din domeniul public al comunei Girov, pentru amplasarea stâlpilor necesari realizării obiectivului de investiţie"Infiinţare cablu cu

fibre optice Orange în judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

2

HCL 45/26.06.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Băeşu Georgeta

Vizualizeaza

3

HCL 46/26.06.2020 privind privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal, pentru introducerea suprafeţei de 3100 mp teren extravilan în intravilanul comunei Girov, teren situat în punctul "Deal Turtureşti"

Vizualizeaza

4

HCL 47/26.06.2020 privind actualizarea taxei .conform indicelui de inflaţiei pentru contractul de închiriere a 55,45 mp spaţiu ocupat de către SC FARMACIA HUMANITAS SRL

Vizualizeaza

5

HCL 48/26.06.2020 privind acordarea de bonificaţii cu prorogarea termenului de până la 30 iunie inclusive pe anul 2020

Vizualizeaza

6

HCL 49/26.06.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare pentru obiectivul de investiţii- "Modernizare drumuri locale în comuna Girov,judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

7

HCL 50/26.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ARAVEICEI CONSTANTIN în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

8

HCL 51/26.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei NĂDĂŞANU MARIETA în cadrul Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 26.06.2020

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL luna iulie 2020

Pdf

1

HCL 52/13.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august si septembrie 2020

Vizualizeaza

2

HCL 53/13.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta persoanelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase pe raza comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 54/13.07.2020 privind rezilierea contractului de atribuire in baza legii 15/2003 cu nr. 9818/05.10.2010 privind pe Mardare Ana-Maria

Vizualizeaza

5

HCL 55/13.07.2020 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuintelor destinate inchirierii, construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov

Vizualizeaza

6

HCL 56/13.07.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

7
HCL 57/20.07.2020 privind aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici care se finanteaza de la bugetul local multianual, pentru investitia
Vizualizeaza

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

HCL 57/1/18.08.2020 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 58/18.08.2020  privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Girov, județul Neamț"

Vizualizeaza

3

HCL 59/18.08.2020 privind completarea și modificarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Girov pentru anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 60/18.08.2020 privind abrogarea HCL privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Girov, judetul Neamț"

Vizualizeaza

5

HCL 61/18.08.2020 privind aprobarea execuției bugetare a comunei Girov la data de 30 iunie 2020

Vizualizeaza

6

HCL 62/18.08.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență persoanelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase de pe raza comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 63/18.08.2020 privind aprobarea regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al comunei Girov,județul Neamț

Vizualizeaza

8

HCL 64/18.08.2020 privind rezilierea contractului de concesiune numărul 3154 din 09.04.2015, încheiat între Consiliul Local Girov si domnul Miron Gabi, pentru suprafața de 648 mp, teren aflat în domeniu privat al comunei Girov

Vizualizeaza

9

HCL 65/18.08.2020 privind aprobarea statutului comunei Girov, județul Neamț

Vizualizeaza

10

HCL 66/18.08.2020 Privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

11

HCL 67/27.08.2020  privind aprobarea modificarii Bugetului local ala Comunei Girov, pe anul 2020

Vizualizeaza

12

HCL 68/27.08.2020 privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov, Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 69/27.08.2020 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov

Vizualizeaza

14

HCL 70/27.08.2020 privind asumarea/neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de licitatie aferente "Programului pentru scoli", pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

15

Proces verbal sedinta

27.08.2020

Vizualizeaza

Nr.crt

Documente

 

Pdf

1

HCL 71/23.09.2020 aprobarea finantarii Asociației Sportive de Fotbal Girov

Vizualizeaza

2

HCL 72/23.09.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1380/20.02.2004, încheiat între Consiliul Local Girov și domnul Atanase Petru, pentru o suprafață de 508 mp, teren aflat în domeniu privat al comunei Girov

Vizualizeaza

3

HCL 73/23.09.2020 privind rezilierea contractului de atribuire în baza legii 15/2003 cu nr. 8673/09.09.2018 privind pe Apetroaiei Dumitrel

Vizualizeaza

4

HCL 74/23.09.2020  privind modificarea bugetului local pentru anul 2020

Vizualizeaza

5

HCL 75/23.09.2020 privind completarea și modificarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al comunei Girov anul 2020

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

6

 

 

 

HCL 76/23.09.2020 privind elaborarea proiectului  " Echipamente din domeniul tehnologiei informației IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente / dispozitive electronice" necesare desfășurării activității didactice în mediul online pentru Scoala Gimnazială prof. Gheorghe Dumitreasa com. Girov,jud Jud. Neamț a indicatorilor tehnico economici pentru această investiție precum și a cheltuielilor aferente proiectului

 

 

 

 

Vizualizeaza

7

HCL 77/23.09.2020 Privind aprobarea Devizului General reactualizat pentru biectivul de investiție " Reabilitare Scoală gimnazială prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamț"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL noiembrie

2020

Pdf

1

HCL 78/16.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021

Vizualizeaza

2

HCL 79/16.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele doomenii de activitate

Vizualizeaza

3

HCL 80/16.11.2020 privind alegerea viceprimarului al comunei Girov

Vizualizeaza

4

HCL 81/16.11.2020 privind aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov

Vizualizeaza

5

HCL 82/16.11.2020 privind darea in folosinta definitiva a 5.5 mp teren intravilan din domeniu privat al comunei Giro, pentru amplasarea stalpilor necesari realizarii lucrarilor "Alimentare cu energie electrica Salon Evenimente - cort, restaurant, anexe  preparari si grupuri sanitare" in satul Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 83/16.11.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12447 din 08.12.2008, incheiat in Consiliul local Girov si dl. Besleaga Gheorghe, pentru suprafata de 2659 mp teren aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

7

HCL 84/16.11.2020 privind aprobarea proiectului "Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente / dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line, in comuna Girov, judetul Neamt, a indicatorilor tehnico-economici pentru aceasta investitie precum si a cheltuielilor aferente proiectului

Vizualizeaza

8

HCL 85/16.11.2020 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

9 HCL 86/16.11.2020 privind aprobarea devizul general care se finanteaza de la bugetul local multianual, pentru obiectivul de investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
10 Procesul verbal al sedintei din data de 16.11.2020 Vizualizeaza

Nr.crt

Document

Pdf

1

HCL 87/18.12.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M., cu aprobarea comisionului de garantare, pentru proiectul obiectivului de investiții :Modernizare drumuri locale în comuna Girov, jud. Neamț”.

Vizualizeaza

2

HCL 88/18.12.2020  privind aprobarea execuției bugetare a comunei Girov, la data de 30.09.2020.

Vizualizeaza

3

HCL 89/18.12.2020 privind indexarea taxelor și impozitelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Girov în anul 2021

Vizualizeaza

4

HCL 90/18.12.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr.553 din 09.02.1998, încheiat între Consiliul Local Girov și domnul Afetelor Ioan, pentru suprafața de 9269 mp , teren intravilan din satul Verșești,aflat în domeniul privat al comunei Girov.

Vizualizeaza

5

HCL 91/18.12.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 51646 UAT Girov.

 

Vizualizeaza

6

HCL 92/18.12.2020 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren ,pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza Legii 15/2003.

Vizualizeaza

7

HCL 93/18.12.2020 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren ,pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza Legii 15/2003

Vizualizeaza

8

HCL 94/18.12.2020 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 4229 din 17.06.2013, încheiat între Consiliul Local Girov și doamna Bordea Claudia-Mihaela, pentru suprafața de 1000 mp, teren intravilan din satul Verșești ,aflat în domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza

9

HCL 95/18.12.2020 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr.7259 din 15.09.2014, încheiat între Consiliul Local Girov și domnul Samachișă Ion, pentru suprafața de 182 mp ,teren intravilan din satul Girov ,aflat în domeniul privat al comunei al comunei Girov

Vizualizeaza

10

HCL 96/18.12.2020  privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022

Vizualizeaza

11

HCL 97/18.12.2020 privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Girov, județul Neamț.

Vizualizeaza

12

HCL 98/18.12.2020 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al comunei Girov

Vizualizeaza

13

HCL 99/18.12.2020  privind alocarea unor sume de bani pentru diferite activități social- culturale din capitolul “Cultură,Recreere și Religie”, cod : 67.02, pe anul 2020

Vizualizeaza

14

HCL 100/18.12.2020 privind aprobarea modificării Bugetului local pe anul 2020.

Vizualizeaza

15

HCL 101/18.12.2020 privind aprobarea execuției bugetare a comunei Girov la data de 18.12.2020

Vizualizeaza

16

HCL 102/18.12.2020 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe anul scolar 2019-2020 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov

Vizualizeaza

17 Procesul verbal al sedintei din data de 18.12.2021 Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online