Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Calea Romanului,nr.337
Loc Girov, Jud. Neamț

E-mail

girov@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

Image

HCL Girov pe anul 2019

HCL GIROV PE LUNA IANUARIE 2019

Nr.
crt.

HCL Girov pe luna

ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2019 privind inregistrarea cu deficit a sectiunii de dezvoltare la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2018  

Vizualizeaza

2

HCL 2/09.01.2019 privind aprobarea preluarii ca venit al bugetului local a excedentului a institutiei publice subordonate finantate integral din venituri proprii

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2019privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliul Local al comunei Girov,in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2019 privind aderarea comunei GIROV la Asociatia Comunelor din Romania

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2019 pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2019 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Girov incepand cu 01.01.2019

Vizualizeaza

10

HCL 10/30.01.2019privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza

11

HCL 11/30.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al Comunei Girov, judetul Neamt, inscris in Anexa nr. 33 la H.G. nr. 1356 / 2001, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum si a inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Girov, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 12/30.01.2019 privind aprobarea Devizului General reactualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investilie: "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORCHE DUMITREASA, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

13

HCL 13/30.01.2019 privind aprobarea devizul general pentru obiectivul de investitie: "Modernizare Sistem de Iluminat Public stradal in Comuna Girov, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

14

HCL 14/30.01.2019privind aprobarea devizul general cu indicatorii tehnico-economici care se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala 3, pentru investitia "Modernizarea infrastructuri rutiere din comuna Girov, judetul Neamt"

Vizualizeaza